Przejdź do sekcji:

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Deklaracja dostępności

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W OPOLU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11.

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez zewnętrzny podmiot Agencję Interaktywną CG2.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W OPOLU, 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1. Osobą kontaktową jest Dariusz Romanowski, dariusz.romanowski@mdk.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (00 48) 77 454 27 14 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu pdf, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Siedziba główna – Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1:

 • istniejące bariery w poziomych i pionowych przestrzeniach komunikacyjnych;
 • brak rozwiązań architektonicznych, środków technicznych i zainstalowanych urządzeń umożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń;
 • brak wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń;
 • zapewniony wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
 • brak możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Filia nr 1 – Opole, ul. Skautów Opolskich 10:

 • istniejące bariery w poziomych i pionowych przestrzeniach komunikacyjnych;
 • brak rozwiązań architektonicznych, środków technicznych i zainstalowanych urządzeń umożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń;
 • brak wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń;
 • zapewniony wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
 • brak możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Filia nr 2 – Opole, ul. Targowa 12:

 • istniejące bariery w poziomych i pionowych przestrzeniach komunikacyjnych;
 • brak rozwiązań architektonicznych, środków technicznych i zainstalowanych urządzeń umożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń;
 • brak wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń;
 • zapewniony wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
 • brak możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Filia nr 3 – Opole, al. Przyjaźni 12:

 • istniejące bariery w poziomych i pionowych przestrzeniach komunikacyjnych;
 • brak rozwiązań architektonicznych, środków technicznych i zainstalowanych urządzeń umożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń;
 • brak wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń;
 • zapewniony wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
 • brak możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Pracownia fotograficzna – Opole, ul. Piastowska 22/1a:

 • istniejące bariery w poziomych i pionowych przestrzeniach komunikacyjnych;
 • brak rozwiązań architektonicznych, środków technicznych i zainstalowanych urządzeń umożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń;
 • brak wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń;
 • zapewniony wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
 • brak możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku

Brak dostępnej funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.