Przejdź do sekcji:

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Kontakt

Ochrona danych osobowych

 

W związku z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., nr 119), informujemy, że:

 

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu z siedzibą 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1.  

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu jest Bogdan Dytko. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 77 454 27 14 w. 56 lub adresem e-mail bogdan.dytko@mdk.opole.pl.

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Dane osobowe Pani/Pana i dziecka przetwarzane będą w związku z realizacją przez Administratora Danych zadań wynikających wprost z przepisu prawa regulującego zasady organizacji zajęć, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (w przypadku udziału dziecka w organizowanych koloniach lub półkoloniach) oraz w celach określonych zadaniami statutowymi Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.

Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań - na Pani/Pana żądanie - przed zawarciem umowy.

Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa. 

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) oraz  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w oparciu o zgodę, ma Pani /Pan prawo w każdym czasie na cofnięcie zgody.

Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Informacja o wymogu podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

  • ustawowym,
  • umownym,
  • warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Przekazywanie danych do Państw trzecich / organizacji międzynarodowych

Administrator Danych nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.